1. Algemeen

1.1  Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Kernzaken

Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Kernzaken.

1.2  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3  Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd doorOpdrachtnemer.

1.4  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.5  Opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Opdrachtnemer, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.

1.6  Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt Opdrachtnemer het recht voor medewerkers, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee bij de uitvoering van werkzaamheden te laten functioneren indien Opdrachtgever hiervoor toestemming verleent.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1  Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2  Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3  Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn geldig voor de duur van maximaal twee maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4  Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en betrouwbaarheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Indien deze gegevens onjuist blijken, houdt Opdrachtnemer zich het recht voor om de aanbieding te wijzigen of in te trekken.

 3. Aard van de overeenkomst

Het contract heeft het karakter van een overeenkomst tot het verrichten van diensten, zodoende heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

4.  Prijs

4.1  Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4.2  In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, omzetbelasting.

5. Intellectueel eigendom

5.1  Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

5.2  De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1  Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum.

6.2  Indien Opdrachtnemer hiertoe verzoekt, dient Opdrachtgever voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.

Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.3  Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn kan Opdrachtnemer rente over het verschuldigde bedrag berekenen aan Opdrachtgever. Deze rente bedraagt 12% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt.

6.5  Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle werkelijk gemaakte kosten voor buitengerechtelijke incasso verschuldigd.

6.6  Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1  Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2  Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.

7.3  Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Duur en wijzigingen in de opdracht

8.1  De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit.

8.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. Overschrijding daarvan brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.

8.3  Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook groter wordt, doet Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een aanbieding voor aanvullende werkzaamheden. Deze worden slechts na toestemming van Opdrachtgever uitgevoerd.

9. Annuleringsregeling

9.1  Annulering van een (deel van de) opdracht dient schriftelijk gemeld te worden. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of de ontvangstdatum van de fax of de ontvangstdatum van de e-mail.

9.2  Annulering door Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.

9.3  Bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht 50% van de aanneemsom te vergoeden aan Opdrachtnemer.

9.4  Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht 100% van de aanneemsom te vergoeden aan Opdrachtnemer.

9.5  Annulering van (een deel van) de opdracht na aanvang van de opdracht, ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de volledige aanneemsom tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

9.6  Wijziging van de datum van uitvoering door Opdrachtgever wordt gezien als annulering van de opdracht.

10. Inschakeling derden namens Opdrachtgever

10.1  Opdrachtnemer is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de Opdrachtgever (d.w.z. ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te betrekken indien en voor zover Opdrachtgever daartoe toestemming verleent.

10.2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.

10.3  Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met Opdrachtnemer.

11. Ontbinding

11.1  Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2  Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3  Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4  Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5  Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt. Overmacht is nimmer een reden tot ontbinding door Opdrachtgever.

11.6  Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12. Reclames, klachten

12.1  Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel –bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.2  Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

13. Aansprakelijkheid

13.1  Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.2  Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13.3  Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

13.4  De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13.5 Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.